Mislighold fra sameier eller andelshaver

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har bestemmelser som regulerer sameiers / andelshavers mislighold. Dette kan være mislighold av forskjellig art slik som manglende betaling, manglende etterlevelse av ordensregler, sabotasje mm.

Styret i borettslaget har forskjellige muligheter for å håndtere misligholdet. Enkelte tilfeller er direkte regulert i loven. Dersom andelshaveren i strid med loven leier ut boligen, kan styret i borettslaget pålegge andelshaveren å selge boligen. I tilfelle kan dette skje etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Kravet om tvangfravikelse skal skje ovenfor tingretten og ikke ovenfor namsmannen.

Et slikt krav kan også kreves der det er fare for ødeleggelse av borettslagets eiendom eller i de tilfeller beboerforholdet er en alvorlig plage eller sjenanse for andre brukere av eiendommen.

I Eierseksjonssameier er det gitt tilsvarende regler om salg der seksjonslederen «vesentlig misligholder» sine forpliktelser. Det forutsetter at styret gir en skriftlig advarsel og at det opplyses at tvangsfravikelse kan skje dersom forholdene ikke rettes.

Ved overtredelser av eierbegrensningene i eierseksjonsloven §23, er ikke forhåndsvarsel nødvendig.