Vedtak på årsmøte og generalforsamling

Eierseksjonssameier og borettslag skal årlig avholde årsmøter. Det er styret som skal tilrettelegge og innkalle til årsmøtet.

Innkalling til årsmøte (Årsmøte/Generalforsamling)

Det er styret som innkaller til årsmøtet, jfr. Eierseksjonsloven §41. Det skal legges til rette for at medlemmene skal få legge frem sine saker til riktig tid før årsmøtet, slik at aktuelle saker kan behandles. Forslagsretten kan aldri innskrenkes av vedtektene. Dersom styret glemmer å angi frist for forslag til årsmøtet og forslagene kommer for sent, bør styret innstille på at det innkalles et nytt årsmøte.

Årsmøtet avholdes som fysisk fremmøte dersom minst 2 av eller der de som krever det har minst 10 % av stemmene på det aktuelle årsmøtet. Ellers kan årsmøtet avholdes elektronisk og det er styret som skal sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte.

Fristen for å avholde årsmøtet er satt til 1. juni. 

Innkallingen skal skje skriftlig, eventuelt ved elektronisk kommunikasjon. Eiere som selv ikke bruker boenheten har krav på skriftlig innkalling.

Gjennomføring av årsmøtet

På årsmøtet velges normalt en ordstyrer, samtidig som det velges en eller to protokollfører og møtesekretær. Som hovedregelen er det styrets leder som leder årsmøtet. Det registreres samtidig fremmøtte og stemmeberettigede. Det velges også ofte stemmetellere. Innkallingen og dagsorden/saksliste blir gjennomgått og godkjent.

Deretter blir følgende gjennomgått og vedtatt:

 • Styrets årsberetning
 • Godkjenning av regnskap – herunder spørsmål om disponering av midler/dekning av underskudd
 • Gjennomgang av revisjonsberetning
 • Forslag til budsjett for inneværende år.
 • Godtgjørelse til styre og revisor
 • Valg av styre
 • Gjennomgang av innmeldte saker – vedtak
 • Andre saker/ordet fritt

Årsmøtet skal etter loven alltid behandle årsberetning, godkjenne styrets regnskap og velge styremedlemmer. Om alle beboerne og stemmeberettigede er til stede på årsmøtet kan årsmøtet også fattet vedtak som ikke var med i innkallingen.

Årsregnskap mm skal være tilgjengelig minst 1 uke før årsmøtet og være tilgjengelig under behandling av hele årsmøtet.

Hvem kan delta på årsmøtet?

Alle leilighetseierne kan delta på årsmøtet. De har rett til å komme med forslag, tale på møtet og være med i avstemmingen. Er det flere eiere av en leilighet har alle møte og talerett, men de har fortsatt bare èn stemme. Blir de ikke enige på årsmøtet kan de ikke avgi stemme.

En leilighetseier har rett til å la seg bistå av fullmektig. Han kan også være bistått av en rådgiver, uten at dette har en alminnelig talerett i forsamlingen.

Under generalforsamlingen har også styremedlemmer og leietakere rett til å uttale seg.

Protokoll fra årsmøtet

Det er møtelederen som har ansvaret for at protokoll skrives og at alle beslutninger er med.

Protokollen skal signeres av minst en protokollfører sammen med møtelederen.

Protokollen skal til enhver tid være tilgjengelig for boligeierne.

Vedtakskrav

I alminnelighet gjelder det vanlig overvekt ved avstemming (mer enn 50 %). Ved stemmelikhet avgjøres normalt avstemmingen ved loddtrekning.

Det kreves kvalifisert flertall med minst 2/3 av de oppmøtte ved avgjørelser om;

 • Påbygging, ombygging mm. Som går ut over vanlig vedlikehold.
 • Omgjøring av fellesareal til bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter.
 • Salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom.
 • Endring av brukens formål mm.

For særlige bomiljøtiltak som øker kostnadene mer enn 5% kreves også 2/3 av de avgitte stemmene.

De mest inngripende tiltakene, herunder endring av felleskostnader, krever enstemmighet. Kravet er at alle eierne sier seg enig, uavhengig om hvem som møter opp på årsmøtet. Dersom ikke alle boligeierne møter på årsmøtet/generalforsamlingen må samtykke innhentes særskilt fra disse.