Avhendingslova – Ansvaret for feil og mangler endres

De endrede reglene for ansvar for feil og mangler ved bolig skulle trådt i kraft 1. juli 2020, men er foreløpig satt på vent.

Det har vært reist sterke innsigelser til endringene. Protector forsikring som er den største aktøren i markedet for eierskifteselskaper har vurdert å trekke seg fra eierskiftemarkedet dersom loven blir endret.

«As is-kjøp» blir ikke tillatt

Boligsalg der det avtales at boligen selges som «forevist» blir ikke tillatt i forbrukerkjøp. For å begrense krav i form av bagatellmessige mangler settes det samtidig en terskel på kr. 10 000,- Dette må derfor kjøper måtte regne med å dekke inn selv. Det er videre uttalt at det blir på samme måte som tidligere en vurdering ut i fra påregnelig slitasje og alder. Defekt drenering, levetid på tak, vinduer med mer skal det fortsatt tas hensyn til.

Arealmangler

Tradisjonelt har terskelen for å bli ansvarlig for arealavgift ligget på 5-6 % av oppgitt verdi. De nye reglene setter en fast grense på 2 % men minst 1 kvm. I avvik.

Ny forskrift om takstmann, innhold og kompetanse

Den nye forskriften angir krav til de som skal avgi rapport i tilknytning til boligene. Det stilles formelle krav og krav til nødvendig praksis. Det foreslås også tilsyn med de som skal avholde slike tilstandsrapporter.