Utleie – Beskatning

Skattereglene for utleie av bolig er endret. Tidligere kunne man leie ut sin bolig skattefritt inntil ½ året. Beskatning av utleieinntekt av egen bolig vil nå påløpe dersom man leier ut for mer enn 20 000,- pr. år

Eier man en bolig med flere boenheter og disse ikke er seksjonert, vil det ikke være skatt på utleie så lenge verdien på utleieboligen er lavere enn den boenheten utleier selv disponerer. Dersom utleier leier ut en flermannsbolig, vil utleie alltid være skattepliktig så lenge flere enn en bolig leier ut.

Ved seksjonerte tomannsboliger/flermannsboliger vil utleie alltid være skattepliktig.

Boligbeskatning

Boligen blir beskattet både av stat og kommune. Den såkalte byskatten gjelder nå for hele landet og alle kommuner har anledning til å ilegge boligeiere boligskatt. Pr. i dag gjelder dette 142 kommuner som tilsvarer 1/3 av landets kommuner.

I tillegg beskatter staten «inntekt» på boligen, herunder vil den også være en del av formuesgrunnlaget.

Bolig – Gevinstskatt

Gevinst ved salg av bolig beskattes sjeldent i Norge. Det er myndighetenes politikk at boligeiere i alminnelighet ikke skal beskattes for gevinstskatt.

Det påløper gevinst ved salg av bolig dersom boligeier selv ikke har bebodd boligen i ett år av de to siste årene før boligen selges. Det gis normalt henstand fra de rigide reglene dersom det er sykdom eller andre ufrivillige forhold som gjør at boligen ikke er bebodd det siste året.

Utleie – Beskatning, anneks

Så lenge det foreligger utleieforhold i boligrom som er tilknyttet hovedeiendommen vil dette også være skattefritt. Slike boligrom kan være anneks eventuelt deler av andre tilknyttede bygg, eventuelt også deler av stabbur så lenge dette er godkjent.