Den nye loven er som den gamle, delt i to hoveddeler; en plandel som omhandler arealbruk i kommunen, og en byggedel som omhandler oppføring av bygninger, installasjoner og anlegg av midlertidig og varig karakter.

Plandelen

Plandelen er endelig vedtatt og blir satt i kraft fra 01 juli 2009. Plandelen er i stor grad et verktøy for lokale folkevalgte organer til å styre viktige utviklingstrekk i lokalsamfunnet, samtidig som det er et sikkerhetsnett for å ivareta regionale og statlige interesser.
Planleggingen skal sikre at avveiningene av ulike hensyn skjer i åpenhet og offentlighet. God offentlig planlegging er viktig for å ivareta interesser som ellers står svakt. Dette styrker de lokaldemokratiske prosessene og sikrer at alle innbyggerne kan delta i planleggingen. Det legges til rette for at lokaldemokratiet i større grad gjennomføres i planprosesser, i mindre grad gjennom dispensasjoner. Loven inneholder derfor et strengere krav til å innvilge dispensasjoner.

For de av dere som går med planer om å legge ut et område til boligfelt, hyttefelt, industrifelt eller annet, bør dere forberede dere på å gå veien om kommuneplanens arealdel, deretter en reguleringsplan ofte med en tilhørende utbyggingsavtale før dere kan påregne å få bygge. Den nye loven begrenser og kompliserer kommunenes og tiltakshavernes adgang til å ta noen ”short-cuts”.

Byggedelen

Byggedelen har vært gjenstand for en omfattende omorganisering og restrukturering av lovverket. De viktigste endringene har sin bakgrunn i et ønske om å redusere byggefeil, og et ønske om å øke tilgjengeligheten for personer med nedsatt orienterings- og bevegelsesevne. Byggedelen er etter det kommunen kjenner til planlagt satt i kraft fra 01 jan 2010.

Følgende endringer er verdt å merke seg:

Uavhengig kontroll

Reglene om kontroll blir skjerpet. Uavhengige foretak med sentral godkjenning skal kontrollere viktige og kritiske områder både i prosjekteringen og ved utførelsen av byggearbeidene. For deg som skal bygge, kan dette kravet fordyre prosjektet noe, du må kanskje ha ytterligere et foretak som utfører uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. På den annen side kan dette sikre deg mot enkelte ødeleggende byggefeil som oppdages senere i form av skader på bygget.

Mer tilsyn

Kommunene sitt tilsyn i byggesaker skal styrkes. Det skal føres tilstrekkelig tilsyn i et slikt omfang som gjør at en kan avdekke brudd på reglene.

Ferdigattest

Forbrukerne får styrket sine rettigheter når de bygger eller kjøper et nytt hus. Eieren skal nå få skriftlig dokumentasjon på hva bygget er laga av, hva det tåler og at det er oppført i samsvar med de gjeldende lover og forskrifter.

Overtredelsesgebyr

Kommunene får et nytt avgjørende sanksjonsmiddel som kan benyttes overfor de som ikke følger gjeldende lover og regler. Kommunene kan pålegge overtredelsesgebyr på opp til 400.000 kroner. Med dagens ordning har ikke kommunen tilstrekkelig mulighet til å ta gebyr for ulovligheter, tvangsmulkt og forelegg, men de dekker normalt ikke inn kostnadene kommunene har med saksbehandlingen av ulovlige byggetiltak. Tanken er at overtredelsesgebyr skal bli et incentiv for kommunen til å forfølge ulovligheter, da kostnadene ved arbeidene kan dekkes inn.

Universell utforming

Personer med nedsett funksjonsevne skal ikke stenges ute fra å delta i samfunnet på linje med alle andre. Derfor blir det strengere krav til utforming av bosteder, bygninger, parker og uteareal.

Radon

Radon utgjør et alvorlig helseproblem i mange boliger mange steder i landet. Kravene til sikring mot radon blir strammet inn slik at ingen rom i en bolig skal utsettes for innsig av radon.

Norsk huseierforeningen ønsker endringene velkommen. Bestemmelser om uavhengig kontroll vil etter huseierforeningens oppfatning være kostnadsdrivende, særlig for mindre prosjekter. Loven medfører en ekstrabelastning slik at tiltak blir igangsatt i et mindre omfang i forhold til hva tiltakshaver hadde ønsket eller tiltakets mest hensiktsmessige og økonomiske løsning og utforming.
Selve kontrolloppgavene i byggesaker må etter Norsk Huseieforenings oppfatning utelukkende tilligge det offentlige.