Trær til besvær – naboloven

Trær forplikter

Mange lever med den oppfatningen at trær man har på sin eiendom ikke angår andre. Dette er ikke tilfellet og særlig gjelder dette i tettbygde strøk. Trær vokser kontinuerlig og på et punkt blir trærne til sjenanse for naboer og trærne blir også en større belastning for eier selv, enten i form av skjerming av sollys, utsikt og løv og annet nedfall.

Hvordan kontakter man naboen

Det er ikke alltid enkelt å kontakte naboen der man ber om beskjæring av trær. Det enkleste er etter vår erfaring å være direkte og opptre på en hyggelig og god måte. Enkelte kvier seg naturlig nok å ta kontakt med naboene, som ofte skyldes manglende erfaring med å opptre i slike spørsmål. I slike tilfeller tilbyr vi ofte å sende på en hyggelig melding som en første kontakt.

Reglene om trær i nabogrense, Naboloven §3

Reglene i lovverket er forsøkt tilpasset slik at de er mest mulig foreståelig. Som de fleste regler ligger det mye rundt innholde i reglene; mao. kan man ikke bare lese lovteksten og oppfatte regelen slik den faktisk skal tolkes.

Den skjematiske regel om 1/3

Naboloven §3 har i realiteten 3 vilkår før man kan kreve tiltak i forhold til naboens trær. Det første man må undersøke er plassering av treet i forhold til nabogrense. Naboloven §3 har regel om at trærs høyde ikke skal være høyere enn 1/3 i forhold til plassering og nabogrense. Dette innebærer at ett tre som er plassert 1 meter fra nabogrense maksimalt skal være 3 meter høyt. Er det plassert 2 meter fra grense kan treet maksimalt være 6 meter høyt osv.

Skade eller særlig ulempe

I tillegg til den skjematiske regelen om avstand, krever regelen at trærne må være til «skade» eller «ulempe». Det er etter praksis ikke krav til stor skade eller ulempe, men skaden og ulempen må være reell.

Vurderingen etter dette vilkåret er meget skjønnsmessig. Gjelder ulmpen feks. manglende sollys og utsikt har det selvsagt betydning for omfanget dette gjelder, hvilken utsikt naboen har ellers fra andre deler av eiendommen, hvordan og hvor sollyset skjermer eiendommen mm.

Er treerne til ulempe i den form av at sollyset stenges for eiendommens sentrale uteplass store deler av dagen vil nok vilkåret være oppfylt. Tilsvarende når trærne i løpet flere år har vokst som et belte som gir dårligere utsyn og sollys år for år.

Nedfall av løv mm kan også gjøre at vilkåret er oppfylt. Det skal allikevel noe til.

Står treet til nedfalls og kan skade naboens hus vil vilkåret alltid være oppfylt.

Trærne må ikke ha vesentlig betydning for eier

Det siste vilkåret som må være oppfylt er at treet ikke må ha særlig betydning for eieren eller for naturmangfoldet på stedet. Her kan både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn gjøre seg gjeldende. Eksempel kan dette være skjerming for vind, hindring av innsyn eller der det representerer en estetisk verdi. Regelen begrenser seg i det den sjelden kommer til anvendelse i forhold til at de fleste trær kan beskjæres; det er svært sjelden det er grunn til å kreve at trærne må fjernes i sin helhet.

Totalvurdering

Som en endelig vurdering legger loven i slike tilfeller opp til en sammensatt totalvurdering i forhold til hvorvidt treet bør beskjæres eller fjernes.

Er det tilstrekkelig til at treet beskjæres kan man aldri kreve å fjerne treet, jfr. naboloven §10.